Privacy Beleid Tennis Club Lievelde.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Als Tennisclub Lievelde zullen wij op een zorgvuldige en transparante manier omgaan met uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. Op de volgende pagina’s geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attenderen en deze rechten respecteren. Als Tennisclub Lievelde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle leden worden via toesturen van dit document hierover persoonlijk geïnformeerd. Op de website van de Tennisclub Lievelde zullen wij dit document plaatsen zodat eenieder daarvan kennis kan nemen.

Welke gegevens registreren we van onze leden:

Persoonsgegevens: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Nationaliteit, Pasfoto Adresgegevens: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats Contact Contactgegevens: E-mailadressen, Telefoonnummer(s) Bankgegevens: Iban, Tenaamstelling Lidmaatschap: Startdatum lidmaatschap, Einddatum lidmaatschap, Datum laatste wijziging van het lidmaatschap

Functies:

Welke functies vervult u binnen de Tennisclub Lievelde en/of KNLTB Deze gegevens worden gebruikt voor ledenadministratie - Contributieheffing - Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen - Uitgave jaarboek - Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de Tennisclub Lievelde en/of de KNLTB. Uw persoonsgegevens worden door de Tennisclub Lievelde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is, daarna maximaal de daarvoor wettelijke termijn. Welke gegevens registreren wij van sponsoren, klanten of leveranciers: Persoonsgegevens van sponsoren, klanten of leveranciers worden door de Tennisclub Lievelde verwerkt ten behoeve van administratie, communicatie over opdrachten en /of uitnodiging. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Tennisclub Lievelde de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Bedrijfsnaam; - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht. Uw persoonsgegevens worden door TCV opgeslagen in de financiële administratie ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - De ledenadministratie en inschrijving bij de KNLTB; - De partij die de tennislessen verzorgt; - Digitale afhangbord verzorgt; - Het verzorgen van de (financiële) administratie bij de inning van contributie. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten overeenkomstig deze richtlijnen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn: de Tennisclub Lievelde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens de Tennisclub Lievelde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens. - We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoord en back-up beleid op al onze systemen; - Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. - Wij maken foto’s tijdens activiteiten georganiseerd door de Tennisclub Lievelde. De publicatie kan plaatsvinden in ons informatieboek die alleen aan leden wordt verstrekt of op onze website. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en of plaatsen van foto’s in ons informatieboekje of website, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via secretariaat. info@TCLievelde.nl Bestuursbesluit 24 mei 2018.

Privacy-statement

Tennispark De Bonkelaer wordt geëxploiteerd door Stichting De Bonkelaer. Stichting De Bonkelaer heeft met Tennisclub Lievelde een overeenkomst gesloten tot het gelegenheid geven tot beoefening van de tennissport op Tennispark De Bonkelaer. Stichting De Bonkelaer en Tennisclub Lievelde respecteren de privacy van u als gebruiker van deze website en dragen zorg voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van uw gegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Uw gegevens worden door Stichting De Bonkelaer en door Tennisclub Lievelde gebruikt om u op de hoogte te houden van informatie. Uw gegevens worden tevens gebruikt door Tennisclub Lievelde voor haar ledenadministratie, onder meer ten behoeve van reserveringen en facturatie. Stichting De Bonkelaer en Tennisclub Lievelde zullen uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy-statement te wijzigen.

Adressen